Laskelma oman pääoman muutoksista

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus

€ 000

Osake-pääoma

Uus-
merkintä

Yli-
kurssi-rahasto

SVOP-
rahasto

Muut rahastot

Muunto-
erot

Kertyneet voitto-
varat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2009 

2 085

0

7 899

34 938

5 204

-254

22 210

72 083

  Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

     Voitot/tappiot käypään
     arvoon arvostuksesta

-

-

-

-

-

-

-

-

     Tuloslaskelmaan siirretty
     määrä

-

-

-

-

-

-

-

-

  Omaan pääomaan kirjattuihin
  tai sieltä pois siirrettyihin
  eriin liittyvät verot

-

-

-

-

-

-

-

-

  Tilikauden
  voitto (+) / tappio (-)

-

-

-

-

-

-

-13 664

-13 664

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

-

-

-

-

-

-

-13 664

-13 664

  Osakepääoman korotus

 

-

-

-

-

-

-

 

 

  Osingonjako

-

-

-

-

-

-

-1 024

-1 024

  Omien osakkeiden
  lunastusrahasto

-

-

-

510

-

-

-169

340

  Omana pääomana
  suoritettavat
  osakeperusteiset liiketoimet

-

-

-

-

-

-

321

321

  Käytetyt osakeoptiot

-

-

-

-

-

-

-

-

  Laajan tuloslaskelman erät

-

-

-

-

-

128

-

128

 

 

 

 

510

-

128

-873

 

-235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 31.12.2009 

2 085

0

7 899

35 448

 5 204

-126

7 673

58 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 000

Osake-pääoma

Uus-
merkintä

Yli-
kurssi-rahasto

SVOP-
rahasto

Muut rahastot

Muunto-
erot
Kertyneet voitto-
varat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2010
2 085
0

7 899

35 448

5 204

-126

7 673

58 184

  Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

      Voitot/tappiot käypään
      arvoon arvostuksesta

- - - - - - - -

      Tuloslaskelmaan siirretty
      määrä

- -
-
-
-
- - -

  Omaan pääomaan kirjattuihin
  tai sieltä pois siirrettyihin
  eriin liittyvät verot

- -
- - - - -  

  Tilikauden
  voitto (+) / tappio (-)

- - - - - - 11 474

11 474

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - - 11 474

11 474

  Osakepääoman korotus

- - - - - -  

 

  Osingonjako

- -
- - - -

-2 885

-2 885

  Omana pääomana
  suoritettavat
 

osakeperusteiset liiketoimet

1 40 - 39
-
-

267

346

  Käytetyt osakeoptiot

- - - - - - -

-

  Laajan tuloslaskelman erät

- - - - - 292
-

292

 

1 40 -

39

- 292

-2 619

-2 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 31.12.2010 

2 086

40

7 899

35 486
5 204

166

16 529

67 411

                 
 

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2010
Emo

  2009
Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

35 486

35 448

Voitto edellisiltä tilikausilta

3 487

2 178

Tilikauden voitto

2 946

3 928

Yhteensä

41 919

41 553