Konsernin tase (IFRS)

Liitetieto

31.12.2010

31.12.2009

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

       

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

Liikearvo

15

65 544 601,75

65 544 601,41

Muut aineettomat hyödykkeet

15

8 969 615,85

11 032 708,45

Aineelliset hyödykkeet

14

2 925 938,19

2 616 735,36

Myytävissä olevat sijoitukset

27

627 964,34

627 964,34

Pitkäaikaiset saamiset

 

13 996,95

202 913,87

Laskennalliset verosaamiset

16

875 669,02

1 211 629,53

 

 

78 957 786,10

81 236 552,96

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

26 798 906,70

21 048 287,42

Rahavarat

18

9 681 630,64

10 468 665,55

 

 

 36 480 537,34

31 516 952,97

 

 

 

 

Varat yhteensä

 

115 438 323,44

112 753 505,93

 

 

 

 

       
       

 Liitetieto  31.12.2010  31.12.2009
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

Osakepääoma

19

2 086 464,50

2 085 364,50

Uusmerkintä
  39 710,00  -

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Muu rahasto

 

5 203 821,24

5 203 821,24

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 486 427,82

35 447 817,82

Muuntoero

 

166 300,95

-125 971,54

Kertyneet voittovarat

 

5 054 438,38

21 337 119,32

Tilikauden voitto

 

11 474 344,00

-13 663 905,66

 

 

67 410 992,69

58 183 731,48

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

 

67 410 992,69

58 183 731,48

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

16

2 177 566,16

2 672 317,82

Rahoitusvelat

22

16 609 379,77

23 601 334,38

 

 

18 786 945,93

26 273 652,20

       

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Ostovelat ja muut velat

24

9 462 612,75

8 767 349,99

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat

 

1 368 676,49

551 269,24

Varaukset

21

133 452,00

1 051 808,00

Siirtovelat

24

11 569 401,32

11 098 259,86

Lyhytaikaiset korolliset velat

22

6 706 242,26

6 827 435,16

 

 

29 240 384,82

28 296 122,25

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

48 027 330,75

54 569 774,45

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

115 438 323,44

112 753 505,93