Konsernin liitetiedot

 

22. Rahoitusvelat

 

€ 000

2010


Käyvät arvot

2009
Käyvät arvot

2010
Tasearvot

2009
Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

   Pankkilaina

14 701

20 081

16 000

23 000

   Pääomalaina

41

79

44

89

   Rahoitusleasingvelat

507

478

565

513

  Yhteensä

15 249

20 639

16 609

23 601

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

   Pankkilaina

5 797

5 797

6 000

6 000

   Pääomalaina

41

73

44

82

   Rahoitusleasingvelat

636

716

662

745

  Yhteensä

6 474

6 586

6 706

6 827

Yhteensä

21 723

27 225

23 316

30 429


Velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainojen pääomat tilinpäätöshetkeen käyttäen diskonttokorkoa
7,86 %, joka on määritelty toimialan yleinen riskitaso huomioiden.

Digia sopi 3.2.2009 kolmivuotisesta lainajärjestelystä, joka korvasi yhtiön vanhan lainakannan kokonaisuudessaan. Lainajärjestelyn rahoittajina ovat Pohjola Pankki ja Nordea Pankki sekä Varma. Paketti sisälsi 42 miljoonan kolmivuotisen pankkirahoituksen lisäksi 8 miljoonan euron TyEL-takaisinlainan. Lisäksi pakettiin sisältyi enintään 5 miljoonan luottolimiitti. Rahoituspaketin osana yhtiö sopi yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvistä sopimusehdoista. Sopimukseen liittyvät kovenanttiehtot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste.

Yhtiön lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja on muutettu siten, että vuoden 2011 aikana voidaan jakaa osinkona 50 % konsernin tilikauden 2010 nettotuloksesta.

Yhtiö on tilikauden aikana lyhentänyt lainakantaansa yhteensä 7,0 miljoonalla eurolla niin, että lainakanta oli tilikauden päättyessä yhteensä 22 miljoonaa euroa. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne ovat sidottu Euribor-korkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti on tilikaudella 2010 2,8 % (3,4 % tilikaudella 2009). Lainojen vakuudeksi on pantattu Digia Finland Oy:n ja Digia Financial Software Oy:n osakkeet.

Pääomalaina on TEKESin tuotekehitykseen myöntämää lainaa. Laina on kiinteäkorkoinen ja sen korko on ollut 31.12.2010 saakka välillä 1,0 %–3,0 %. Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2010 oli 4,48 % (4,99 % tilikaudella 2009).

Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000

2010

2009

2010

-

6 827

2011

6 706

6 447

2012

14 886

15 640

2013

1 194

1 515

Myöhemmin

530

0

Yhteensä

23 316

30 429

 

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia tilikaudella 2010 ja vertailukaudella 2009. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000
         

31.12.2010

Tasearvo

Rahavirta

alle 1 vuosi

1–2 vuotta

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

  22 000

22 658

6 514

  14 616

  1 528

Pääomalainat

89

89

45

  44

  0

Rahoitusleasingvelat

  1 227

1 227

  662

  342

223

Yhteensä

  23 316

23 975

  7 221

15 002

  1 751

           
€ 000           

31.12.2009 

  Tasearvo

  Rahavirta

  alle 1 vuosi

  1–2 vuotta

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

29 000

30 715

6 872

                 6 675

  17 169

Pääomalainat

170

174

84

45

45

Rahoitusleasingvelat

1 259

1 311

785

410

           116

Yhteensä

30 429

32 200

7 741

7 130

17 330