Konsernin liitetiedot

 

20. Osakeperusteiset maksut

 

Konsernilla on ollut optiojärjestelyjä 15.9.1999 lähtien sekä osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää 31.5.2007 lähtien. Vuoden 2003 jälkeen myönnetyt optiot on kirjattu tilikaudesta 2005 alkaen tilinpäätöksiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Osakeperusteiset optiot raukeavat, mikäli niitä ei ole lunastettu optio-ohjelmassa erikseen määritellyn ajan kuluessa. Optiot menetetään myös henkilön lähtiessä yrityksen palveluksesta ennen oikeuden syntymistä.

Digian hallitus päätti 30.9.2009 tarjota avainhenkilöille optio-oikeuksien vaihtoa siten, että yksi Digian osake ja osakkeen arvoa vastaava käteisosuus annetaan kutakin kahtakymmentä (20) A-optio-oikeutta, kutakin neljää (4) B-optio-oikeutta ja kutakin kahta ja kahta kolmannesta (2 2/3) C-optio-oikeutta vastaan. Vaihtotarjouksen kohteena olivat yhtiön palveluksessa olevat 2005 optio-oikeuksien haltijat. Vaihtotarjous hyväksyttiin täysimääräisenä eli yhteensä 276 000 avainhenkilöiden hallussaolevaa 2005 optio-oikeutta vastaan maksettiin yhteensä 51 900 Digian osaketta sekä siirrettyjen osakkeiden arvoa vastaava määrä käteistä palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Vaihto toteutettiin olemassa olevilla Digian osakkeilla.

Tilikauden päättyessä kaikki 2005 optio-ohjelman A-optio-oikeudet ovat raeunneet. Ohjelman B-optio-oikeuksia oli ulkopuolisten hallussa 11 000 kpl, loput ovat palautuneet yhtiölle. Ohjelman kaikki C-optio-oikeudet ovat palautuneet yhtiölle. Yhtiölle palautuneita optio-oikeuksia ei tulla käyttämään osakemerkintään. Ulkona olevien optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2010 enimmillään 0,001 %.

Tilikauden aikana konsernilla on ollut seuraavat optio-ohjelmat:

Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900 000 kappaletta, joista 300 000 merkitään tunnuksella 2005A, 300 000 tunnuksella 2005B ja 300 000 tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900 000 kappaletta Digia Oyj:n osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005B on 3,75 euroa (osinko-oikaistu) ja optio-oikeudella 2005C 3,78 euroa. Tunnuksen 2005A optio-oikeudet raukesivat 30.11.2009. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005A on 1.11.2007–30.11.2009, optio-oikeudella 2005B 1.11.2008–30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009–30.11.2011. Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90 000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 900 000 uudella osakkeella. Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.12.2010 optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita yhteensä 578 000 kappaletta.

 

  Optio-oikeudet 2005

2010

 2005A

 2005B

 2005C

Optioita enintään, kpl

300 000 300 000 300 000

Merkittäviä osakkeita per optio, kpl

1 1 1

Alkuperäinen merkintähinta *

4,33 3,98 3,93

Osinko-oikaisu

Kyllä Kyllä Kyllä

Merkintähinta 31.12.2008

4,10 3,80 3,83

Merkintähinta 31.12.2009

rauennut 3,75 3,78

Merkintähinta 31.12.2010

rauennut 3,61 € 3,64 €

Vapautuminen, pvm

1.11.2007 1.11.2008 1.11.2009

Raukeaminen, pvm

30.11.2009 30.11.2010 30.11.2011

Juoksuaika, vuotta

rauennut rauennut 0,9

Henkilöitä tilikauden päättyessä

rauennut rauennut ei enää sitova

 

     
       
Tilikauden 2010 tapahtumat
     

Määrät 1.1.2010

     

Optioita jaettu

- 148 000 60 000

Optioita palautunut

- 126 000 60 000

Optioita ulkona

- 22 000 0

Optioita varastossa

- 278 000 300 000

 

     

Tilikauden muutokset

     

Optioilla merkitty osakkeita

- 11 000
-

 

     

Määrät 31.12.2010

     

Optioita jaettu

- 148 000
60 000

Optioita palautunut

- 126 000
60 000

Optioilla merkitty (osakkeita ei vielä rekisteröity)

- 11 000
-

Optioita varastossa

- 278 000
300 000
       

* Tilikauden päättyessä voimassaolevien optio-oikeuksien merkintähinnat ovat määräytyneet seuraavasti:
2005A Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2005 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20. pörssipäivänä.
2005B Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20. pörssipäivänä.
2005C Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20. pörssipäivänä.

Merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty 31.12.2010 yhteenveto optioiden määrästä sekä merkintähinnoista:

2010


Optioita yhteensä (kpl)


Merkintähinnat (painotettu)

Määrät 1.1.2010

 

 

Optioita jaettu

208 000

3,94 €

Optioita palautunut

186 000

3,92 €

Optioilla merkitty osakkeita

-

-

Optioita ulkona

22 000

-

Optioita varastossa

578 000

3,77 €

 

 

 

Tilikauden muutokset

 

 

Optioita jaettu

-

-

Optioita palautunut

-

-

Optioilla merkitty osakkeita

11 000

3,61 €

Optioita rauennut

278 000

3,63 €

 

 

 

Määrät 31.12.2010

 

 

Optioita jaettu

208 000

-

Optioita palautunut

186 000

-

Optioilla merkitty osakkeita

11 000

-

Optioita merkitty (osakkeita ei vielä rekisteröity)

11 000

-

Optioita varastossa

578 000

-

     


Käyvän arvon määrittäminen

Optioiden käypä arvo on määritetty Black-Scholes -optiohinnoittelumallilla. Optioille määritellään niiden myöntämishetkelle käypä arvo, joka kirjataan henkilöstökuluihin optioiden sitouttamisajalle. Myöntämishetki on hallituksen päätöspäivä. Optio-oikeuksista tai ohjelman puitteissa tehdystä vaihtotarjouksesta osakkeisiin ei aiheutunut kulua tilikaudella 2010 (2009: 348 378 euroa).

Vuoden 2009 vertailutiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailutiedot 31.12.2009 tilanteesta:


Optio-ohjelma

2009 

2005A

2005B

2005C

Yhteensä

Merkintähinta

Määrät 1.1.2009

         

Optioita jaettu

326 000
148 000 60 000 534 000 3,39 €

Optioita palautunut

106 000 33 000 - 139 000 4,03 €

Optioilla merkitty osakkeita

- - - - -

Optioita ulkona

220 000 115 000 60 000 395 000 3,97 €

Optioita varastossa

80 000 185 000 240 000 505 000 3,86 €

 

         

Tilikauden muutokset

         

Optioita jaettu

- - - - -

Optioita palautunut

123 000
93 000
60 000
276 000
3,89 €

Optioilla merkitty osakkeita

- - - - -

Merkintäjakson vaihdolla painotettu keskikurssi, € *

2,50 2,57 3,32
- -

Optioita rauennut

300 000
- - 300 000
4,05 €

 

         

Määrät 31.12.2009

         

Optioita jaettu

326 000
148 000
60 000
534 000
3,94 €

Optioita palautunut

229 000
126 000
60 000
415 000
3,92 €

Optioilla merkitty osakkeita

- - - - -

Optioita ulkona

- 22 000
-
22 000
-

Optioita varastossa

- 278 000
300 000
578 000
3,77 €
           

* Digian osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi vuonna tammi-marraskuussa 2009 (2005A) ja tammi-joulukuussa 2009 (2005B ja 2005C).

Osakepalkkiot

Optio-ohjelmien lisäksi yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Digia Oyj:n osakkeita ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää järjestelmien ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle.

Digian hallitus päätti 30.9.2009 yhtiön johdolle ja avainhenkilöille suunnatuista osakepalkkiojärjestelmistä seuraavaa:

Muutoksesta toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän 2008 ehtoihin siten, että lokakuussa 2009 toteutettiin 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Palkkiolla korvattiin kokonaisuudessaan osakepalkkiojärjestelmä 2008.

Toimitusjohtajan uusi osakepalkkiojärjestelmä kattaa ansaintajaksot 2009 ja 2010. Yhteensä enintään 160 000 osakkeen arvoa vastaava määrä maksetaan järjestelmän puitteissa osakekohtaiseen tulokseen perustuen. Palkkio maksetaan käteisenä ja osakkeina puoliksi kumpanakin ja vapautetaan toimitusjohtajan käyttöön vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Avainhenkilöille suunnatussa järjestelmässä maksetaan palkkiona yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava määrä käteisenä (50 %) ja osakkeina (50 %). Ansaintajaksoja ovat 2009, 2010, 2011 ja 2012. Palkkio maksetaan ilman luovutusrajoituksia tasaerin vuosittain tammikuussa 30.1.2010 alkaen hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen perustuen, edellyttäen että avainhenkilön työsuhde on voimassa palkkion maksupäivänä.

Digian hallitus päätti 27.5.2010 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille seuraavaa:

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon kasvu verrattuna budjettiin hallituksen erikseen tarkemmin
päättämin tavoin.

Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan yhteensä enintään 40 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Maksettavista palkkioista puolet maksetaan toimitusjohtajalle ja puolet johtoryhmän muille jäsenille yhteensä. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Järjestelmä jatkaa vuonna 2009 käyttöön otettuja konsernin johtoryhmän ja yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka jäävät voimaan aiemmin päätetyn mukaisesti.


Järjestelmien perustiedot on listattu alla olevaan taulukkoon:

31.12.2010

 

Johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä 2010–2013

TJ:n
osakepalkkiojärjestelmä
2009–2010

 Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2009–2012

 

 

 

 

Myöntämispäivä

27.05.2010 30.09.2009 30.09.2009

Instrumentti

Osakkeita ja rahaa
Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa

Kohderyhmä

Johtoryhmä Toimitusjohtaja Avainhenkilöt

Osakepalkkioita enintään kpl *

640 000
160 000
200 000

Ansaintajakso alkaa, pvm

28.05.2010 1.10.2009 1.10.2009

Ansaintajakso päättyy, pvm

31.3.2011/31.3.2012/

31.3.2013/31.3.2014

30.3.2010/30.3.2011 30.1.2010/30.1.2011/ 30.1.2012/30.1.2013

Oikeuden syntymäehdot

Osakekohtainen tulos, liikevaihdon kasvu ja työssäolovelvoite
Osakekohtainen tulos, työssäolovelvoite Tuloskriteeri, työssäolovelvoite

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta

3,2
1,5 3,3

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta

0,2 0,2 2,1

Henkilöitä (31.12.2010)

7 1 30
       

 

* Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.

Osakepalkkiojärjestelmien tapahtumat tilikaudella 2010 esitetään alla olevassa taulukossa. Koska myös osakepalkkion mahdollinen käteisosuus kirjataan osakeperusteiseksi kuluksi, on määrät alla esitetty bruttomääräisinä eli osakepalkkiolukumäärät sisältävät mahdollista rahaosuutta vastaavan määrän osakkeita.


Tilikauden 2010 tapahtumat

Johtoryhmän
osakepalkkio-
järjestelmä
2010–2013

TJ:n
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2010

Avainhenkilöiden
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2012

  Yhteensä

Bruttomäärät 1.1.2010 **

 

 

 

 

  Kauden alussa ulkona olleet

0 160 000
200 000
360 000

 

       

Tilikauden muutokset

       

  Kaudella myönnetyt

640 000
0 0 640 000

  Kaudella menetetyt

0 35 000
4 498
39 498

  Kaudella toteutetut

0 45 000
45 502
90 502

  Kaudella rauenneet

0 0 0 0

 

       

Bruttomäärät 31.12.2010 **

       

  Kauden lopussa ulkona olevat

640 000
80 000
150 000
870 000

  Kauden lopussa 
  toteutettavissa olevat

640 000 80 000 150 000 870 000
         

 ** Määrät sisältävät osakepalkkiojärjestelmän puitteissa myönnetyn rahaosuuden (osakkeina).

 

Käyvän arvon määrittäminen

 

Osakeperusteisen maksun käypä arvo määritellään päivänä, jolloin järjestelmästä on sovittu yhtiön ja kohderyhmän kesken. Kun osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, jakautuu palkkion käyvän arvon määrittäminen IFRS 2 -standardin mukaisesti kahteen osaan: osakkeina selvitettävään ja käteisenä selvitettävään osuuteen. Osakkeina selvitettävä osuus kirjataan omaan pääomaan ja käteisenä selvitettävä maksu vieraaseen pääomaan. Käteisenä selvitettävän maksuosuuden käypää arvoa arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä ansaintajakson päättymiseen asti, ja velan käypä arvo muuttuu täten Digian osakkeen hinnan mukaisesti.

Osakepalkkiojärjestelmien kuluvaikutus vuoden 2010 tulokseen

 

€ 000
Vaikutus tulokseen ja
taloudelliseen asemaan

 

Johtoryhmän osakepalkkio-
järjestelmä
2010–2013

TJ:n
osakepalkkio-järjestelmä
2009–2010

Avainhenkilöiden osakepalkkio-
järjestelmä

2009–2012

Yhteensä

Tilikauden kulu
osakeperusteiset maksut

156 295
268 720
Tilikauden kulu
osakeperusteiset maksut, oma pääoma
72 96 100 267
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2010 84 101 114 299
         


Vuoden 2009 vertailutiedot 

€ 000

Vaikutus tulokseen ja
taloudelliseen asemaan

TJ
osakepalkkio
2008

TJ
osakepalkkio
2009
TJ:n
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2010
Avainhenkilöiden
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2012
Yhteensä
Tilikauden kulu
osakeperusteiset maksut, €
58 306 99 113 576