Konsernin liitetiedot

 

15. Aineettomat hyödykkeet

€ 000

Liikearvo

Kehittämis-

menot

Muut aineettomat hyödykkeet

Yhteensä 2010
Yhteensä

2009

Hankintameno 1.1.

89 382 2 487 23 550 115 419

115 488

Aktivoidut kehittämismenot

- - - -

-

Lisäykset

- -  244 244

197

Vähennykset

- - -145 -145

-

Tytäryrityksen hankinta

- - - -

-267

Hankintameno 31.12.

89 382  2 487 23 649  115 518

115 419

 

       

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-23 837 -2 487 -12 517 -38 841

-12 444

Poistot

- - -2 162 -2 162

-2 560

Arvonalentumiset

- -  - -

-23 837

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-23 837
-2 487 -14 679
-41 003

-38 841

 

       

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

65 545 0 11 033 76 578

103 044

Kirjanpitoarvo 31.12.

65 545 0 8 970 74 514

76 578

           

Arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti liikearvoille vuosineljänneksittäin ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille tilinpäätöshetkellä oli seuraavanlainen:

€ 000

Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet

Kohdistamaton liikearvo

Muut erät

Testattava arvo yhteensä

Enterprise Solutions

3 515 43 244 4 552 51 311

Mobile Solutions

4 941 22 301 4 411 31 654

Yhteensä

8 456 65 545 8 963 82 964


Enterprise Solutions -segmentin liikearvot liittyvät pääosin Sentera Oyj:n sekä Digia Sweden Ab:n ja Samstock Oy hankintaan. Mobile Solutions -segmentin liikearvot liittyvät pääosin Digia Oy:n ja SysOpen Oyj:n yhdistymiseen sekä Yomi Software Oy:n ja Sunrise Resources Oy:n hankintaan. Kohdistetut liikearvot on esitetty aineettomien oikeuksien ryhmässä "Muut aineettomat hyödykkeet" ja niiden poistoaika on 5–10 vuotta.

Muut erät käsittävät segmenttien arvioidun käyttöpääoman määrän ja käyttöomaisuuden.

Arvonalentumistestaus


Konserni on määritellyt operatiiviset segmentit rahavirtoja tuottaviksi yksiköiksi. Liikearvon arvonalentuminen testataan vertaamalla segmentin käyttöarvoa kirjanpitoarvoon. Käyttöarvot perustuvat omaisuuserän jatkuvalle käytölle ja segmentin johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin ja ennusteisiin liiketoiminta-alueen tulevasta kehityksestä.

Enterprise Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3 prosenttia, liikevoitto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen 10 prosenttia sekä diskonttokorko 11,2 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Mobile Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 0 prosenttia, liikevoitto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen 8 prosenttia sekä diskonttokorko 14,7 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä segmenttien käyttöarvoja laskettaessa. Enterprise Solutions -segmentin liikearvon määrä edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja viiden prosentin kannattavuutta. Mobile Solutions -segmentin liikearvon määrä edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan säilyvän nykyisellä tasolla ja seitsemän prosentin kannattavuutta.

Tilinpäätöshetkellä Enterprise Solutions -segmentin käyttöarvo on 70,6 miljoonaa euroa segmentin kirjanpitoarvoa suurempi ja Mobile Solutions -segmentin käyttöarvo on 7,4 miljoonaa euroa segmentin kirjanpitoarvoa suurempi.