Konsernin liitetiedot

 

1. Segmentti-informaatio

 

Digian liiketoimintasegmenttejä ovat Enterprise Solutions ja Mobile Solutions -liiketoiminta-alueet.

Liikevaihto 

€ 000

2010

2009

Enterprise Solutions

75 674

70 841

Mobile Solutions

55 152

49 494

Konserni yhteensä

130 825

120 335

Enterprise Solutions -segmentin osalta ei yhden yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ylittänyt tilikaudella 10 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin merkittävin asiakas on Nokia, jonka osuus konsernin liikevaihdosta ylittää tilikaudella 10 prosenttia.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä

€ 000

2010

2009

Enteprise Solutions

11 001

12 301

Mobile Solutions

6 164

4 634

Konserni yhteensä

17 164

16 936


Digia-konsernin tilikauden 2009 kannattavuuteen vaikuttavat olennaisesti kertaluonteiset erät, jotka käsittävät 23,8 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen ja toimipisteiden lakkauttamiseen liittyvän 0,9 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen. Liikearvon alaskirjaus kohdistuu kokonaisuudessaan Mobile Solutions -segmentille. Toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksesta 0,8 miljoonaa euroa kohdistuu Mobile Solutions -segmentille ja 0,1 miljoonaa euroa Enterprise Solutions -segmentille. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä kuvaa yhtiön liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta. 

Liikevoitto, EBIT 

€ 000

2010

2009

Enterprise Solutions

11 001

12 211

Mobile Solutions

6 164

-20 007

Konserni yhteensä

17 164

-7 796

Varat

€ 000

2010

2009

Enterprise Solutions

63 762

61 240

Mobile Solutions

40 491

39 205

Kohdistamaton

11 185

12 308

Konserni yhteensä

115 438

112 753


Enterprise Solutions -liiketoiminnan varoihin on sisällytetty Digia Sweden Ab:n (aikaisemmin Capital C Ab) ja Samstock Oy:n sekä Sentera Oyj:n hankinnasta syntynyt liikearvo sekä Yomi Software Oy:n hankinnasta syntynyt liikearvo siltä osin kuin se liittyy Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueen liiketoimintaan. Mobile Solutions -liiketoiminnan varoihin on sisällytetty Digia Oy:n ja Sunrise Resources Oy:n hankinnasta syntyneet liikearvot sekä Yomi Software Oy:n hankinnasta syntynyt liikearvo siltä osin kuin se liittyy Mobile Solutions -liiketoiminta-alueen liiketoimintaan. Liikearvoja on käsitelty tarkemmin liitetiedoissa kohdassa 15.

Merkittävin erä kohdistamattomista varoista muodostuu sijoituksista sekä rahavaroista, joita käsitellään konsernitason näkökulmasta. 

Velat

€ 000

2010

2009

Enterprise Solutions

12 270

11 139

Mobile Solutions

10 264

10 329

Kohdistamaton

25 493

33 101

Konserni yhteensä

48 027

54 570

Merkittävin erä kohdistamattomista veloista muodostuu pitkäaikaisesta lainasta rahoituslaitoksilta.

Poistot ja arvonalentumiset

€ 000

2010

2009

Enterprise Solutions

1 671

1 945

Mobile Solutions

2 048

26 106

Konserni yhteensä

3 719

28 051

Investoinnit 

€ 000

2010

2009

Enterprise Solutions

1 023

670

Mobile Solutions

942

672

Konserni yhteensä

1 965

1 342

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen

€ 000

2010

2009

Suomi

120 196

110 624

Muut maat

10 629

9 711

Yhteensä

130 825

120 335