Hallituksen toimintakertomus 

Markkinat ja Digian liiketoiminta

Vuosi 2010 alkoi epävarmoissa tunnelmissa, mutta taloudellinen epävarmuus on tilikauden aikana vähentynyt ja IT-markkina on osittain toipunut finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta. Yleisen markkinakysynnän piristymisen ja yhtiön tehostuneen myynnin vauhdittamana yhtiö pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan selvästi yli markkinoiden yleisen kasvuvauhdin ja samalla säilyttämään vahvan positiivisen kassavirran ja toiminnan hyvän kannattavuuden. Liikevoitto ja osakekohtainen tulos paranivat hieman vuoden 2009 vertailukelpoisista luvuista. Sen sijaan toiminnan kannattavuutta etenkin loppuvuoden aikana hieman rasittivat uusien osaajien rekrytoinnit sekä tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävät panostukset, minkä johdosta toiminnan operatiivinen kannattavuus hieman laski vuoden 2009 vertailukelpoisista luvuista.

Liiketoiminnan kassavirta jatkui tilikaudella positiivisena. Vahvan kassavirran ansiosta yhtiö on pystynyt vähentämään vieraan pääomansa määrää tilikauden aikana yhteensä 7,1 miljoonalla eurolla, minkä jälkeen yhtiöllä on tilikauden lopussa lainaa rahoituslaitoksilta yhteensä enää 22,0 miljoonaa euroa. Jatkossa yhtiön kassavarat mahdollistavat joko lainojen suunniteltua nopeamman lyhentämisen tai toiminnan kasvattamiseen tähtäävien investointien lisäämisen.

Ulkomaan toimintojen osalta Kiinan ja Venäjän toimipisteiden tarjoamaa ja osaamista myös paikallisten asiakkaiden palveluun kehitettiin vuoden 2010 aikana. Kiinan yksikkö tuottaa tuotekehityspalveluja ja ylläpitopalveluja, joiden myötä yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan heidän tuotteidensa kehityksen eri elinkaaren vaiheissa. Yksikön kapasiteettia hyödynnetään niin Kiinan paikalliseen markkinaan tehtävissä hankkeissa kuin Digian globaaleissa asiakkuuksissakin. Venäjän yksikkö toimii near-shore -resurssina Digian suomalaisille asiakkaille ja myy palveluja suoraan paikallisille asiakkaille. Yhtiö sai sekä Kiinasta että Venäjältä ensimmäiset paikalliset asiakkuudet vuoden 2010 aikana.

Enterprise Solutions -liiketoiminta


Digian Enterprise Solutions -segmentin asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Tuote- ja palvelustrategia perustuu monikanavaisiin, asiakkaiden liiketoimintaa tehostaviin ratkaisuihin ja koko asiakkuuden elinkaaren kattaviin palveluihin. Digia on asiakkaidensa innovatiivinen kehityskumppani ja tuo markkinoille uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita, palveluita sekä liiketoimintamalleja. Segmentin päämarkkinat ovat Pohjoismaat ja Venäjä, joilla toimintaa pyritään kehittämään pääsääntöisesti orgaaniseen kasvuun perustuen.

Toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli hyvää koko tilikauden ajan. Sähköisen liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen hallinnan ratkaisujen kysyntä kehittyi vuoden mittaan positiivisesti päätyen tilikauden viimeisellä neljänneksellä hyvälle tasolle.

Ohjelmistojen ja IT-palvelujen kysyntä kehittyi vuonna 2010 myönteisesti kaupan ja palveluiden markkinassa. Finanssi- ja vakuutustoimialan asiakkuuksissa oli nähtävissä varovaisen positiivista virettä. Systeemityöhankkeiden kysyntä julkissektorilla oli vaimeaa.

Yhtiö panosti tilikaudella kasvun edellytysten luomiseen muun muassa uusia osaajia rekrytoimalla ja kehittämällä toimialakohtaisia ratkaisuja asiakasyritysten operatiivisen toiminnan tehostamiseen ja asiakaskokemuksen hallintaan. Yhtiö ryhtyi tarjoamaan pilvipalveluna Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmää vastauksena uusien palvelumallien kysyntään.

Kokonaisuutena ottaen Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella kohtuullisesti, mutta liikevoitto ja toiminnan kannattavuus heikentyivät.

Mobile Solutions -liiketoiminta


Digian Mobile Solutions -segmentin asiakkaat ovat globaalisti toimivia sopimustuotekehityspalveluja hyödyntäviä älypuhelin-, kone- ja laitevalmistajia sekä teleoperaattoreita. Toiminnan kulmakiviä ovat osaamisen hallinta ja sen jatkuva kehittäminen. Omia ydinosaamisalueita kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeet ja viimeisimpien teknologioiden tuntemus yhdistyvät konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Mobile Solutions -segmentissä älypuhelimiin tehtävän ohjelmistokehityksen ja käyttäjäkokemuksen kehittämisen palvelujen kysyntä oli vuonna 2010 vahvempaa kuin mitä vuoden 2009 lopulla tehdyn liikearvon alaskirjauksen yhteydessä arvioitiin. Erityisen positiivisesti kehittyi Linux-pohjaisen ohjelmistokehityksen sekä rikkaan käyttäjäkokemuksen mahdollistavan ohjelmistokehityksen ja konsultoinnin kysyntä.

Yhtiö panosti vuoden aikana Linux-pohjaisten ohjelmistojen toimituskyvykkyyksien kehittämiseen ja vahvisti käyttäjäkokemuspalvelujen tarjoamaansa kattamaan koko asiakastarpeen elinkaaren. Lisäksi yhtiö julkisti Digian Device Cloud -ratkaisun, joka mahdollistaa maailmalla hajautetusti sijaitseville kehitystiimeille pääsyn kehityksen kohteena oleviin laitteisiin internetin kautta.

Kokonaisuutena ottaen Mobile Solutions -segmentin liikevaihto, samoin kuin liikevoitto, kasvoivat tilikaudella selvästi.

 

Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  

Konsernin toiminta oli voitollista ja yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius hyviä. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 

2010

2009

2008

2007 2006

Liikevaihto

130 825

120 335

123 203

105 839 84 968

Liikevoitto

17 164

-7 796

13 437

11 080 8 354

Liikevoitto %:a liikevaihdosta

13 %

-6 %

11 %

10 % 10 %

Oman pääoman tuotto %

18 %

-21 %

11 %

9 % 8 %

Omavaraisuusaste %

 59 %

52 %

47 %

47 % 44 %
           

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja (liitetieto 30).

Liikevaihto

Digia-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvu 8,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto tilikaudella oli 75,7 (70,8) miljoonaa euroa, kasvua 6,8 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin liikevaihto oli 55,2 (49,5) miljoonaa euroa, kasvua 11,4 prosenttia.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 19,7 (18,5) miljoonaa euroa ja 15,1 (15,4) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 10,6 (9,7) miljoonaa euroa ja 8,1 (8,1) prosenttia.

Kannattavuus ja tulos

Digia-konsernin liikevoitto tilikaudella oli 17,2 (-7,8) miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBIT-%) 13,1 (-6,5) prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 16,9 miljoonaa euroa ja kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä (EBIT-%) 14,1 prosenttia. Vuoden 2009 kertaluonteiset erät käsittivät 23,8 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen sekä toimipisteiden lakkauttamiseen liittyvän 0,9 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen. Kannattavuuteen vaikutti suotuisasti liikevaihdon orgaaninen kasvu ja toiminnan kohtuullinen laskutusaste, mutta pääasiassa uusien osaajien rekrytoinneista ja tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävistä panostuksista johtuen toiminnan operatiivinen kannattavuus kuitenkin heikkeni vuoden 2009 luvuista ennen kertaluonteisia eriä.

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto tilikaudella oli 11,0 (12,2) miljoonaa euroa, laskua 9,9 prosenttia. Liikevoitto vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 12,3 miljoonaa euroa.

Mobile Solutions -segmentin liikevoitto tilikaudella oli 6,2 (-20,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 4,6 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat tilikaudella 1,4 (2,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 15,7 (-10,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 11,5 (-13,7) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos tilikaudella oli 0,56 (-0,67) euroa. Osakekohtainen tulos vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,53 euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Digia-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 115,4 (12/2009: 112,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 58,8 (12/2009: 52,3) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 20,2 (12/2009: 34,3) prosenttia. Konsernin likvidit varat tilikauden lopussa olivat 9,7 (12/2009: 10,5) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli tilikauden lopussa 23,3 (12/2009: 30,4) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 22,0 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta, 1,2 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 0,1 miljoonan euron tuotekehityslainoista. Yhtiö on tilikaudella lyhentänyt lainaansa rahoituslaitoksilta yhteensä seitsemällä miljoonalla eurolla.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Arvonalentumistestaus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 15 Aineettomat hyödykkeet.

Yhtiöllä on rahoitus-, puite- ja toimitussopimuksia, joihin sisältyy erityisehtoja liittyen tilanteeseen, jossa määräysvalta yhtiössä vaihtuu.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 11,1 miljoonaa euroa positiivinen (20,2 miljoonaa euroa positiivinen), investointien rahavirta 2,0 miljoonaa euroa negatiivinen (1,3 miljoonaa euroa negatiivinen) sekä rahoituksen rahavirta 9,9 miljoonaa euroa negatiivinen (27,3 miljoonaa euroa negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi tilikaudella edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna se, että osa myyntisaatavista saatiin ennenaikaisesti jo edellisen tilikauden lopulla. Investointien rahavirtaan vaikutti vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön Helsingin kolmen erillisen toimipisteen yhdistymisen yhteydessä tehdyt kalustehankinnat, joiden määrä oli 0,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli tilikaudella yhteensä 7,0 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 2,9 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen tilikaudella olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikaudella 2010 oli 19,3 prosenttia (-7,1 prosenttia) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 18,3 prosenttia (-21,0 prosenttia).

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Konserni on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 2010 konsernissa yhteensä 3,0 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 2,0 miljoonaa euroa vuonna 2008), mikä vastaa 2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,2 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2009 ja 1,6 prosenttia vuonna 2008).

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä oli tilikauden 2010 lopussa 1 558, jossa oli kasvua 87 henkilöä eli 5,9 prosenttia verrattuna tilikauden 2009 loppuun (12/2009: 1 471 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella oli 1 508, jossa kasvua oli 121 henkilöä eli 8,7 prosenttia verrattuna tilikauden 2009 keskiarvoon (2009: 1 387).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus tilikaudella 2010 oli 8,5 prosenttia (2009 4,4 prosenttia).

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

 

2010

2009

2008

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

1 508

1 387

1 314

Tilikauden palkat ja palkkiot

65 172

59 907

58 606

       


Henkilöstön jakautuminen liiketoiminta-alueittain tilikauden 2010 lopussa:

   

 Enterprise Solutions -liiketoiminta

47 %

 Mobile Solutions -liiketoiminta

50 %

 Hallinto ja johto

3 %
   

Ulkomailla työskenteli tilikauden lopussa yhteensä 196 (12/2009: 219) henkilöä. Henkilöstön väheneminen vuoden 2009 päätösluvuista johtui Venäjällä olevan Yaroslawin toimipisteen sulkemisesta ja toisaalta Chengdussa, Kiinassa, tapahtuneesta henkilöstön luonnollisesta vaihtuvuudesta.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3. maaliskuuta 2010 valittiin uudelleen hallitukseen Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä ja Pekka Sivonen sekä uusina jäseninä Robert Ingman, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Martti Mehtälä hallituksen varapuheenjohtajaksi. Pekka Sivosen hallituksen päätoimisen puheenjohtajan tointa koskeva erillinen toimisopimus päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut KTM Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen. KTM Harri Savolainen aloitti yhtiön uutena talousjohtajana vuoden 2010 syyskuussa.

Digian hallituksella oli tilikaudella 2010 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2010 Martti Mehtälä (puheenjohtaja), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella kolme kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2010 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2010 Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Robert Ingman. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella yhden kerran kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Digia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 15.6.2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia. Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Hallinnointikoodi samoin kuin tästä toimintakertomuksesta erillisenä annettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.

Yritys- ja liiketoimintakaupat

Digia-konserni ei ole tilikaudella 2010 tehnyt yrityskauppoja.

Konserni- ja organisaatiorakenne

Digia-konserniin kuuluivat tilikauden 2010 lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Finland Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Digia Sweden AB (100 %), Digia Estonia Oü (100 %), Digia Hong Kong Ltd (100 %) ja Sunrise Resources Oy (100 %).

Näistä Digia Finland Oy:llä on kokonaan omistetut toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Financial Software Oy (100 %) ja Digia Service Oy (100 %). Digia Hong Kong Ltd omistaa Kiinassa toimivan Digia Software (Chengdu) Co. Ltd:n (100 %), jolla on rekisteröity sivuliike Pekingissä. Sunrise Resources Oy:llä on Venäjällä toimiva tytäryhtiö OOO Digia RUS (100 %).

Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Enterprise Solutions ja Mobile Solutions. Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yhtiön toiminnanohjausliiketoiminta, digitaaliset palvelut sekä integraatioratkaisut. Mobile Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sopimustuotekehityspalvelut ja käytettävyyspalvelut.

Yhtiökokoukset

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3. maaliskuuta 2010.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 2009 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin osingonmaksusta, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärän nostamisesta seitsemään (7) jäseneen, valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle sekä muutettiin yhtiöjärjestyksen 9 §:ää yhtiökokouksen kokoonkutsumista koskien. Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 10.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 3.9.2011 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 10.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 3.9.2011 saakka.

Yhtiökokoukselta saamiensa valtuuksien nojalla yhtiön hallitus päätti toukokuussa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon kasvu verrattuna budjettiin hallituksen erikseen tarkemmin päättämin tavoin. Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan yhteensä enintään 40 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Maksettavista palkkioista puolet maksetaan toimitusjohtajalle ja puolet johtoryhmän muille jäsenille yhteensä. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Valimotie 21, 00380 Helsinki.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2010 päättyessä oli 20 864 645.

Digialla oli 31.12.2010 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 540 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja

Osuus osakkeista ja äänistä

Ingman Group Oy Ab 14,4 %
Pekka Sivonen 12,6 %
Jyrki Hallikainen 10,2 %
Kari Karvinen 6,5 %
Matti Savolainen 6,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 3,1 %
OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Hallintarekisteröity) 1,7 %
Etola Oy 1,0 %
Olli Ahonen 0,9 %
   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2010

Osakkeiden lukumäärä

Osuus omistuksista

Osuus osakkeista ja äänistä

1–100

21,6 %
0,4 %

101–1 000

59,1 %
7,2 %

1 001–10 000

17,5 %
 12,7 %

10 001–100 000

1,4 %
10,8 %

100 001–1 000 000

0,3 %
19,1 %

1 000 001–3 000 000

0,1 % 49,8 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2010

 

Osuus omistuksista

Osuus osakkeista

Yritykset

5,0 %
19,6 %

Rahoitus ja vakuutus

0,3 %
7,1 %

Julkisyhteisöt

0,1 %
3,6 %

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

0,3 %
0,6 %

Kotitaloudet

94,0 % 68,0 %

Ulkomaat

0,3 %
1,1 %
     

Osakeperusteiset maksut

Optiot

Digia-konsernilla on ollut optiojärjestelyjä 15.9.1999 lähtien. Vuoden 2003 jälkeen myönnetyt optiot on kirjattu tilinpäätöksiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti.

Yhtiöllä on tilikauden aikana ollut voimassa optio-ohjelma 2005 osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-ohjelman mukaisia optioita on 900 000 kappaletta, joista 300 000 merkitään tunnuksella 2005A, 300 000 tunnuksella 2005B ja 300 000 tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään
900 000 kappaletta Digia Oyj:n osaketta.

Tilikauden 2010 päättyessä kaikki 2005 optio-ohjelman A-optio-oikeudet ovat rauenneet. Ohjelman B-optio-oikeuksia oli yhtiön entisten työntekijöiden hallussa 11 000 kappaletta, kaikki loput ovat palautuneet yhtiölle. Ohjelman C kaikki optio-oikeudet ovat myös palautuneet yhtiölle. Yhtiölle palautuneita optio-oikeuksia ei tulla käyttämään osakemerkintään.

Ulkona olevien optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2010 enimmillään vain 0,1 %. Tilikauden jälkeen myös loput 11 000 kappaletta ohjelman B-optio-oikeuksia ovat palautuneet yhtiölle eikä yhtiöllä siten tämän toimintakertomuksen antopäivänä ole enää ulkona olevia optio-oikeuksia.

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmistä on päätetty hallituksen yhtiökokoukselta saamien valtuutusten nojalla syksyllä 2009 ja keväällä 2010.

Syksyllä 2009 päätetty järjestelmä kattaa ansaintavuodet 2009 ja 2010, ja oikeuttaa toimitusjohtajan enintään 80 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon kummaltakin ansaintajaksolta erikseen. Järjestelmän mukainen palkkio määräytyy portaittain siten, että vähimmäisedellytys (20 000 osaketta) on 0,41 euron osakekohtainen tulos ansaintajaksolla enimmäispalkkion edellyttäessä 0,69 euron osakekohtaista tulosta.

Keväällä 2010 päätetyssä järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon kasvu verrattuna budjettiin hallituksen vuosittain erikseen tarkemmin päättämin tavoin. Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan toimitusjohtajalle enintään 20 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Vuoden 2010 osalta palkkion minimiedellytys (5 000 osaketta) on 0,41 euron osakekohtainen tulos enimmäispalkkion edellyttäessä 0,69 euron osakekohtaista tulosta tai vähintään 0,615 euron osakekohtaista tulosta yhdistettynä yhtiön budjetoidun liikevaihdon ylittymiseen 15 prosentilla.

Keväällä 2010 päätetyssä järjestelmässä ovat toimitusjohtajan lisäksi mukana myös muut yhtiön johtoryhmän jäsenet, joille järjestelmä tarjoaa yhdessä mahdollisuuden vastaavaan osakepalkkioon kuin mihin toimitusjohtaja on oikeutettu.

Lisäksi yhtiön nimettyjä avainhenkilöitä koskien on voimassa osakepalkkiojärjestelmä, jonka mukaan kohderyhmälle maksetaan vuoden 2009 tulosten perusteella yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio, joka maksetaan puoliksi rahan ja osakkeiden yhdistelmänä neljässä yhtä suuressa erässä tammikuusta 2010 alkaen vuosittain.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää.

Osakasluettelon 31.12.2010 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

Pertti Kyttälä 0
Martti Mehtälä 0
Robert Ingman 20 000
Kari Karvinen 1 353 901
Pekka Sivonen 2 631 613
Tommi Uhari 0
Marjatta Virtanen 0
Juha Varelius 113 750


Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 19,7 %.

Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella 2010

Digia Oyj:n osake on tilikaudella noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella oli 3,36 euroa ja ylin 5,89 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 5,03 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 5,01 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 104 949 164 euroa.

Tilikauden aikana yhtiön tietoon ei tullut liputusilmoituksia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoiminnan keskeiset riskit ja epävarmuustekijät ovat säilyneet pääosin ennallaan, mutta mobiilimarkkinan kehittymiseen liittyy aiempaa enemmän epävarmuutta.

Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit vuonna 2010 olivat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, integraatio- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallittiin aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Henkilöriskejä arvioitiin ja hallittiin aktiivisella avainhenkilöiden kanssa neljännesvuosittain käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta lisättiin suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla kehitettiin konsernin projektiriskien hallintaa ja varmistettiin projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät evaluoitiin ja hyväksyttiin uudelleen ja projektitoimitusten raportointikäytäntöjä tehostettiin. Tietoturvariskiä hallinnoitiin tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoitiin konsernin johtoryhmässä. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus oli aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.

Lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla. Toisaalta palautuminen pitkästä reaalitalouden taantumasta on tietyillä asiakastoimialoilla vielä kesken, mikä saattaa edelleenkin vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön päätavoite vuodelle 2011 on liikevaihdon kasvattaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö jatkaa henkilöstöresurssiensa lisäämistä, myyntinsä kehittämistä sekä panostamista toimintansa edelleen tehostamiseen. Perusliiketoimintansa ohessa yhtiö pyrkii lisäämään tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattamiseen tähtääviä panostuksia. Yhtiö myös jatkaa kansainvälisten toimintojensa kehittämistä etenkin Kiinassa ja Venäjällä.

Kasvupanostuksista huolimatta yhtiön toiminnan kulmakivinä tulee jatkossakin olemaan vahvasti positiivisen kassavirran ja toiminnan hyvän kannattavuuden säilyttäminen.

Yhtiön näkemyksen mukaan yritysjärjestelmien myynti tulee jatkamaan maltillista kasvuaan vuonna 2011.

Älypuhelimien ja niihin liittyvien palvelujen käytön yleistyminen luo mahdollisuuksia myös yhtiön palvelujen myynnin suotuisalle kehittymiselle. Samoin teknologiamurros ja uusien teknologioiden tulo markkinoille sekä asiakkaiden ostamat yhä suuremmat kokonaistoimitukset ylläpitävät yhtiön palvelujen kysyntää. Toisaalta mobiilimarkkinoiden kehitykseen liittyy aiempaa enemmän epävarmuutta.

Testaus ja ylläpitopalvelut jatkavat siirtymistään edullisen kustannustason maihin. Digia rakentaa pitkäjänteisesti uusien teknologioiden toimituskyvykkyyttä. Samoin yhtiö kehittää jatkossa niin konseptointi- kuin käyttäjäkokemuspalvelujen tuottamisen osaamistaan sekä kyvykkyyksiä toimittaa globaalisti kansainvälisille asiakkaille koko elinkaaren kattavia palveluja eri teknologia-alustoille.

Kokonaisuutena yhtiö arvioi IT-markkinan jatkavan vuonna 2011 maltillista kasvuaan vuoteen 2010 verrattuna. Oman liikevaihtonsa yhtiö arvioi kasvavan orgaanisesti vähintään yleistä markkinatasoa vastaavasti. Yhtiö myös arvioi toimintansa kannattavuuden pysyvän edelleen hyvänä.

Tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Tilinpäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2010 päivätyn taseen mukaan 41 919 216,74 euroa, josta tilikauden voittoa
2 946 031,47 euroa. Hallitus ehdottaa 16.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2011.

Yhtiön lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja on muutettu siten, että vuoden 2011 aikana voidaan jakaa osinkona 50 % konsernin tilikauden 2010 nettotuloksesta.