Emoyhtiön tase (FAS)

  Liitetieto

31.12.2010

31.12.2009

VASTAAVAA

 

 

 

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

8

 

 

Aineettomat oikeudet

 

273 675,61

421 224,63

Muut pitkävaikutteiset menot

 

0,00

777,51

 

 

273 675,61

422 002,14

Aineelliset hyödykkeet

9

 

 

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79

16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

97 253,53

103 846,99

Koneet ja kalusto

 

44 322,44

79 925,06

 

 

158 394,76

200 596,84

Sijoitukset

10

 

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

114 078 367,38

114 078 367,38

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32

606 292,32

 

 

114 684 659,70

114 684 659,70

 

 

 

 

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

115 116 730,07

115 307 252,68

 

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

11

 

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

6 335 115,00

9 430 272,94

Muut saamiset

 

212 120,54

276 800,10

Siirtosaamiset

 

272 595,74

261 815,24

 

 

6 819 831,28

9 968 888,28

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

8 134 952,75

8 345 559,84

 

 

 

 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

14 954 784,03

18 314 448,12

 

 

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

130 071 514,10

133 621 700,80

       

 

Liitetieto

31.12.2010

31.12.2009

VASTATTAVAA

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

 

 

Osakepääoma

 

2 086 464,50

2 085 364,50

Uusmerkintä
  39 710,00 0,00

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 486 427,82

35 447 817,82

Edellisten tilikausien tulos

 

3 486 757,45

2 177 767,16

Tilikauden tulos

 

2 946 031,47

3 927 765,97

Oma pääoma yhteensä 

 

51 944 877,04

51 538 201,25

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

13

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

 

13 000 000,00

18 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

14

 

 

Ostovelat

 

88 141,00

161 510,01

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

4 000 000,00

4 000 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

59 928 367,18

58 489 943,46

Muut velat

 

280 365,50

707 874,37

Siirtovelat

 

829 763,38

724 171,71

 

 

65 126 637,06

64 083 499,50

 

 

 

 

Vieras pääoma yhteensä

 

78 126 637,06

82 083 499,55

 

 

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

130 071 514,10

133 621 700,80