Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

€ 000
1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tilikauden voitto 2 946 3 927
Oikaisut tilikauden tulokseen -2 448 -3 159
Käyttöpääoman muutos
4 711 7 627
Maksetut korot -621 -1 758
Saadut korot 11 83
Maksetut verot -1 495 -2 422
Liiketoiminnan rahavirta 3 104
4 298
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -46 -16
Tytäryhtiöhankinnat
- -
Investointien rahavirta -46 -16
     
Rahoituksen rahavirta:    
Maksullinen osakeanti 79 -
Omien osakkeiden hankinta - -33
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -4 000 -57 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -1 000 -18 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot - 4 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 38 000
Konsernirahoituserät *
4 537 37 580
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 885 -1 025
Rahoituksen rahavirta
-3 269
3 522
     
Rahavarojen muutos -211 7 805
     
Rahavarat tilikauden alussa 8 345
540
Rahavarojen muutos -211
7 805
Rahavarat tilikauden lopussa
8 135
8 345
     

* Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.