Emoyhtiön perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (FAS)  

Yrityksen perustiedot

 

Digia Oyj on Digia-konsernin emoyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Hiomotie 19, 00380 Helsinki. Digia Oyj:n liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat Digia Finland Oy (joka omistaa tytäryhtiöt Digia Financial Software Oy:n ja Digia Service Oy:n), Sunrise Resources Oy, Digia Sweden Ab.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

 

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS, Finnish accounting standards). Tilinpäätös perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin. Hankintamenoon perustuva kirjanpitoarvo on alennettu tarvittaessa käypää arvoa vastaavaksi.

Emoyhtiö on 1.6.2005 alkaen toiminut konsernin hallintoyhtiönä ja veloittanut konserniyhtiöitä suoritetuista palveluista.

Eläkejärjestelyt

 

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu lakisääteisillä eläkevakuutuksilla. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiöltä saatuun vahvistukseen. Eläkekulut kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Leasing-maksut

 

Leasing-maksut on käsitelty vuosikuluina.

Satunnaiset erät

 

Satunnaisina tuottoina ja kuluina esitetään merkittävät kertaluonteiset tuotot ja kulut, jotka eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Tilikaudella 2010 ja 2009 satunnaisiin eriin on kirjattu saadut konserniavustukset.

Pysyvät vastaavat ja poistot

 

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena olevat pitoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet
 
Aineettomat oikeudet
5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot
5 vuotta


Aineelliset hyödykkeet
 
Rakennukset ja rakennelmat
25 vuotta
Koneet ja kalusto
3–8 vuotta


Vuosikuluksi on kirjattu ne käyttöomaisuushankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta.