Emoyhtiön liitetiedot

 

8. Aineettomat hyödykkeet

 


€ 000

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä 2010

Yhteensä 2009
Hankintameno 1.1.
1 809 655 2 464
2 460
Lisäykset 35 - 35 4
Vähennykset - - - -
Hankintameno 31.12.
1 844 655 2 499
2 464
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-1 388 -654
-2 042
-1 846
Poistot -183 -1 -184 -196
Arvonalentumiset - - - -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-1 571 -655 -2 226
-2 042
         
Kirjanpitoarvo 1.1.
421 1 422 614
Kirjanpitoarvo 31.12.
274 0 274 422