Markkinoiden muutos kiihtyy, Digia tukee asiakkaitaan markkinan muutoksessa

  • Asiakaskokemuksen merkitys kilpailutekijänä kasvaa
  • Tarve ajasta ja paikasta riippumattomuuteen nopeuttaa monikanavaisen asioinnin kehittymistä
  • Teknologian kehittyminen ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen tukevat mobiilipalveluiden kiihtyvää kysyntää

 

Useilla Digian asiakastoimialoilla on meneillään merkittäviä muutoksia. Perinteisten parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen tähtäävien muutosvoimien rinnalle on noussut hyvän asiakaskokemuksen merkitys. Tämä lisää sähköisten palveluiden kysyntää ja ajaa yrityksiä parantamaan palveluiden käytettävyyttä myös eri päätelaitteissa. Palveluiden on oltava käsillä ajasta ja paikasta riippumatta. Yritykset pyrkivät myös suunnittelemaan entistä tarkemmin, millaisen kokemuksen haluavat asiakkailleen jättää kohdatessaan heitä eri kanavissa.

Finanssitoimialan asiakaskokemus tuotetaan verkossa

Merkittäväksi kilpailutekijäksi finanssitoimialalle on perinteisten kilpailutekijöiden rinnalle noussut vahvasti palveluiden saatavuus ja käytön vaivattomuus. Toimialan yritykset kehittävät sähköistä asiointia sekä ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja tarjotakseen omille asiakkailleen parempaa asiakaskokemusta. Muutos lisää myös kysyntää ratkaisuille, joilla sähköisen- ja mobiiliasioinnin palvelut kytketään yritysten taustajärjestelmiin.

Digialla on vahva asema varainhoidon sekä pienten ja keskisuurten pankkien perusjärjestelmäratkaisuissa. Digia on laajentanut pankkijärjestelmänsä toiminnallisuutta kuluneen vuoden aikana ja lisännyt siihen muuan muassa verkkopankkitoiminnallisuuden. Älypuhelinten yleistymisen myötä Digia on lisännyt tarjontaa myös finanssisektorille suunnattuihin mobiiliratkaisuihin. Digia tarjoaa ratkaisut aina taustajärjestelmistä hyvään loppuasiakaskäytettävyyteen asti. Edellä mainittu kehittäminen ei vaadi asiakkailta isoja investointeja, koska innovatiiviset ratkaisut voidaan tuottaa myös palveluna.

Julkishallinnon palvelut tuotetaan suuremmalle asiakaskunnalle, aiempaa vähäisemmin resurssein

Julkishallinnolla on takana ja edessä suuria muutoksia liittyen hallinnon tehokkuus- ja tuottavuusvaatimuksiin. Muutosta tuetaan julkishallinnossa vahvalla palveluiden keskittämisellä ja sähköistämisellä, mikä myös osaltaan johtaa keskitettyihin ja isompiin hankintoihin. Murros tuottaa hyötyä kansalaisille alenevien kustannusten lisäksi myös palvelun paranemisena, koska monien perinteisten julkishallinnon palveluiden tuottamisesta kilpailee nyt myös yksityinen sektori. Tästä tunnettu esimerkki on terveydenhuolto.

Digialla on vankkaa toimialaosaamista ja pitkiä asiakassuhteita julkishallinnossa. Digian vahva kokemus yksityisen sektorin asiakaskokemuksen ja toiminnan kehittämisestä antaa hyvän pohjan kehittää myös julkishallinnon järjestelmiä tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.

Kaupan toimialalla kuluttajakäyttäytymisen merkitys korostuu

Tarve arvoketjun johtamiseen reaaliaikaisella tiedolla kasvaa, sillä painopiste logistiikassa siirtyy kaupan omista keskusvarastoista alihankkijoiden ja kumppanien johtamiseen. Perinteisten kilpailutekijöiden rinnalle on noussut kyvykkyys tarjota erilaisia asiakasuskollisuutta vahvistavia kuluttajapalveluita, jopa mobiilisti. Myös työvoiman oikea-aikainen saatavuus ja myymälätyön tehokkuus ovat tulevaisuudessa entistä painavampia tekijöitä, joita kehittämällä voi parantaa asiakaskokemusta ja sitä kautta omaa kilpailuetua.

Digia on kehittänyt Digia Smart Store -konseptin, jossa kaupan ketjuohjaus ja vähittäiskaupan myymäläratkaisut yhdistetään kokonaisuudeksi, joka kattaa keskeiset vähittäis- ja erikoistavarakaupan tarpeet. Digialla on kattava ratkaisutarjoama toiminnanohjauksesta, integraatiopalveluista ja sähköisistä asiointiratkaisuista aina myymälöiden työvoimanhallinnan mobiiliratkaisuihin asti.

Mobiilitoimiala muuttumassa laitekeskeisestä palvelukeskeiseksi

Digian asiakastoimialoista eniten muutosta viimeisten kvartaalien aikana on tapahtunut mobiilitoimialalla. Laitevalmistajamarkkinoille on tullut uusia varteenotettavia kilpailijoita, ja kilpailukykyisiä teknisiä alustoja on aiempaa enemmän.

Kilpailutekijät markkinoilla ovat kaksijakoiset. Toisaalta laitevalmistajalle on ratkaisevan tärkeää, että sillä on kriittinen massa omia laitteita markkinoilla, toisaalta taas kriittisessä roolissa ovat tekniseen alustaan tai laitteeseen saatavilla olevat palvelut. Myös mobiililaitteiden kirjo, puhelimien lisäksi, on kasvanut merkittävästi. Yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä on nopeus tuottaa uusia ja entistä helpommin käytettäviä laitteita. Toimialalle tyypillistä on myös arvoketjujen vahva pirstaloituminen. Vaa'ankieliroolissa on kuluttaja, joka valitsee millaista palvelua haluaa käyttää.

Digian vahvuus on erinomaisessa teknologiaosaamisessa, sekä kyvykkyydessä oppia uusia teknologioita vallitsevan kysynnän mukaan. Digialla on myös kykyä hallita koko asiakastarpeen elinkaari aikaisesta suunnitteluvaiheesta ratkaisun ylläpitoon, sekä ottaa vastuu isoistakin kokonaisuuksista, oli kysymyksessä yksittäinen sovellus tai laajempi tuote tai palvelu.

Muutosvoimat muilla asiakastoimialoilla

Digian muilla asiakastoimialoilla selkeimpinä muutosvoimina ovat lisääntyvä tarve pirstaloituneen työvoiman ja liikkuvan työn tehokkaalle johtamiselle, sekä koko markkinaa koskeva muutosvoima: kilpailu hyvän ja erottautuvan asiakaskokemuksen tuottamisesta. Esimerkiksi perinteiset isot investointihyödykkeet valmistetaan usein muualla kuin Suomessa. Markkina on erittäin kilpailtu, jolloin erottautuvaksi kilpailutekijäksi muodostuu jälkimarkkinoilla tuotettava palvelu, mm. huollossa, ylläpidossa ja muissa palveluissa. Sama kilpailutekijä vahvistaa merkitystään monilla toimialoilla, kuten hoivapalveluissa. Moni yritys pohtii parhaillaan, miten tuottaa palvelut tehokkaasti hyvän asiakaskokemuksen säilyessä toiminnan keskiössä.

Muilla asiakastoimialoilla Digia tarjoaa asiakaskokemuksen kehittämisen ja perinteisen toiminnanohjauksen lisäksi myös muita ratkaisuja, mistä esimerkkinä muun muassa liikkuvan työn optimointi ja johtaminen.

Kansainväliset markkinat

Digialla on kasvavat osaamiskeskittymät Kiinassa ja Venäjällä. Kuluneen vuoden aikana yhtiö on aloittanut näillä markkinoilla myös aktiivisen myynnin paikallisille asiakasyrityksille. Kiinassa ja Venäjällä toimialojen muutosvoimat ovat vieläkin nopeammat kuin Suomessa. Venäjällä keskeisiä kehitysalueita yrityksissä ovat IT-strategian tarkistaminen tai uusiminen, järjestelmien optimointi, olemassa olevan infrastruktuurin tehokas ohjaus, sekä luonnollisesti kustannusten vähentäminen. Venäläiset yritykset ovat kautta linjan entistä halukkaampia ulkoistamaan isojakin osuuksia IT-järjestelmistään ulkopuolisille toimijoille. Myös esimerkiksi julkiseen terveydenhuoltoon povataan kasvua IT-projektien osalta, mikä tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia myös läntisille yrityksille.

Digia on jo pitkään toiminut Ruotsissa tuottaen järjestelmäratkaisuja varainhoitomarkkinoille. Ruotsalaisessa varainhoitopalvelumarkkinassa on nähtävissä sama kehitys kuin Suomessa: kysyntä sähköisille ja mobiilipalveluille kasvaa nopeasti.