Sähköinen työpöytä tehostaa organisaatioiden työntekoa ja tiedonhakua

  • Digian Sähköisen työpöydän tuotejulkistus 2010
  • Yksilöllisen profiilin ja käyttötilanteen edellyttämä tieto sujuvasti saatavilla
  • Sujuvampi toiminta organisaation sisällä hyödyttää myös loppuasiakasta

 

Tietotyöläinen kerää ja jalostaa tietoa omaan ja organisaationsa käyttöön työskennellen eri rooleissa päivän mittaan. Työn tueksi tarvitaan yhä enemmän tietoa ja tietoteknisiä työvälineitä. Tietomäärän, tehtävien ja eri työvälineiden hallitseminen vie entistä enemmän aikaa.

Työssä tarvittava tieto on palasina erilaisissa tietovarastoissa, joista osa on organisaation omia, jotkut yhteistyöverkoston yhteisiä ja osa julkisia tietolähteitä. Pahimmillaan tietoja joutuu yhdistelemään käsityönä. Lisäksi vuorovaikutuksen kollegojen ja kumppanien kanssa tulisi tapahtua sujuvasti ja helposti riippumatta siitä, että ihmiset voivat sijaita missä vain.

Kokonaisuuden hahmottaminen ja tilanteen tasalla pysyminen on yhä tärkeämpää – ja yhä vaikeampaa.

Digia katsoo, että perinteinen, ainoastaan organisaatioviestinnällisistä lähtökohdista rakennettu intranet ei täytä nykypäivän organisaatioiden tiedon saatavuuden, laajuuden ja nopeuden vaatimuksia.

Digian sähköisessä työpöydässä on oivallettu

ratkaisu tietotyöläisen piinaan

Digian ratkaisu ongelmaan on sähköinen työpöytä, jonka konseptoimiseen yhtiö on paneutunut voimakkaasti ja joka julkistettiin syksyllä 2010. Dynaaminen sähköinen työpöytä koostaa eri lähteistä tulevan tieto- ja tapahtumavirran selkeäksi kokonaisuudeksi. Se tuo yhteen erilaiset viestintävälineet ja yhteisöt, pääsyn taustajärjestelmiin, dokumentit ja raportit, tehtävät taustajärjestelmistä ja organisaation ja tiimien kalenterit ajantasaisesti ja kontekstisidonnaisesti.

Digia on kehittänyt sähköisestä työpöydästä sekä konseptin että tuotteen. Digia Tablossa organisaation tieto ja tarjottavat työkalut liitetään asiayhteyteen eli kontekstiin ja tarjotaan käyttäjälle työtehtäviin sidottuna. Käyttäjän yksilöllinen profiili sekä käyttötilanne määrittävät, mitä tietoa ja työkaluja hänelle tuodaan. Tieto haetaan dynaamisesti useista tietolähteistä ja tarjotaan käyttäjän todellisiin tietotarpeisiin perustuen.

Digia Tablossa on huomioitu sosiaalisen median merkittävin oivallus – ihmisen halu pysyä tietoisena oman sosiaalisen verkostonsa tapahtumista ja sovellettu se yritysmaailmaan. Organisaation eri järjestelmien tuottamien ilmoitusten lisäksi wikeistä, blogeista ja syötteistä esitetään viimeisimmät tapahtumat syötevirtana, joka pitää käyttäjän tilannetietoisena verkostonsa tapahtumista.

Kiistatonta hyötyä eri osapuolille

Sähköisen työpöydän hyötyjä voidaan tarkastella niin työntekijän, organisaation kuin asiakkaankin näkökulmasta. Organisaation kannalta se parantaa tietotyön ja työprosessien tuottavuutta, lisäksi nopea tiedonsaanti lisää tehokkuutta. Yksittäisen käyttäjän arkea se keventää tuomalla mutkattoman pääsyn oikeaan sisältöön, oikeisiin tehtäviin, oikeisiin ihmisiin, oikeisiin työkaluihin ja helpottamalla ajankäytön hallintaa. Näin se samalla kasvattaa työskentelyn mielekkyyttä ja työtyytyväisyyttä. Parantunut työtyytyväisyys taas näkyy asiakasrajapinnassa positiivisina asiakaskokemuksina.