Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Yleistä

 

Tämä selvitys on annettu yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin.

Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen perusperiaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että:

 • Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
 • Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä.
 • Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti.
 • Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti.
 • Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia.

 

Hallinnointikoodin noudattaminen

 

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 15.6.2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia.

Hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiökokous

 

Digian korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Digian yhtiöjärjestyksessä. Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joiden käsittelemistä varten kokous kulloinkin on kutsuttu koolle.

Hallitus

 

Toiminta ja tehtävät


Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään viisi, mutta enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan toimi voi hallituksen niin päättäessä olla päätoiminen. Vuodesta 2005 hallituksen päätoimisena puheenjohtajana toimineen Pekka Sivosen ilmoitettua vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ettei hän ole käytettävissä yhtiökokouksessa valittavan uuden hallituksen puheenjohtajaksi, yhtiö ilmoitti luopuvansa päätoimisen hallituksen puheenjohtajan käytännöstä.

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

 • hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin;
 • hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset; ja 
 • hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja.

Lisäksi hallituksen työjärjestys:

 • määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon;
 • ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia; 
 • ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä; 
 • määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiainjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja); ja 
 • määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus piti tilikauden 2010 aikana yhteensä 18 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli keskimäärin 98 %.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Kokoonpano

 

Digia Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden 2010 aikana:

Pertti Kyttälä, s. 1950, KTK
Hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Toiminut aikaisemmin hallituksen varapuheenjohtajana. Nykyisin toimitusjohtajana Peranit Oy:ssä. Toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana Oy Radiolinja Ab:ssä (1999–2003), tietohallintojohtajana Helsingin Puhelin Oy:ssä (1997–1999), toimitusjohtajana Oy Samlink Ab:ssä (1994–1997), toimitus- ja varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä (1991–1994). Tätä aiemmin toiminut eri tehtävissä SKOP:ssa (1985–1990) ja OKO:ssa (1973–1985). Toimii ASAN Security Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Martti Mehtälä, s. 1957, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Toimi 12 vuotta Microsoft Oy:n toimitusjohtajana kesäkuuhun 2007 asti. Aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Nokia Datassa, ICL Data Oy:ssä, Dava Oy:n toimitusjohtajana ja mm. Computervision Inc:n maajohtajana. Yli 25 vuoden kokemus tietotekniikan soveltamisesta, myynnistä ja markkinoinnista eri toimialoilla sekä laaja kokemus yhteistyöstä Suomen laajimman tietotekniikan kumppaniverkoston ja lukuisten ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Luottamustehtävissä ollut mm. liikenneministeriön asettaman tietoturvallisuusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsenenä.

Robert Ingman, s. 1961, DI, KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen. Nykyisin toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssa. Toiminut aikaisemmin toimitusjohtajana Ingman Group Oy Ab:ssä ja Ingman Foods Oy Ab:ssä (1997–2006). Lisäksi Robert Ingman on Ingman Group Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja sekä Etteplan Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen.

Kari Karvinen, s. 1959, FM
Hallituksen jäsen vuodesta 1990. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen. Digia Oyj:n edeltäjän SysOpen Oyj:n perustajaosakas. SysOpen Oyj:ssä hallituksen puheenjohtaja (2002–2005) ja varapuheenjohtaja (1999–2002). Digia Oyj:ssä hallituksen varapuheenjohtaja (2005–2007). Nykyisin toimii hallitusammattilaisena ja itsenäisenä sijoittajana. Toiminut aiemmin SysOpen Oyj:n varatoimitusjohtajana (1990–1999), suunnittelujohtajana (1999–2000) ja päätoimisena hallituksen puheenjohtajana (2002–2004). Sitä ennen toiminut mm. Helsingin PC-Konsultit Oy:ssä toimitusjohtajana ja tuotepäällikkönä (1988–1990) sekä Sycon Oy:ssä useissa eri tietotekniikka-alan tehtävissä (1982–1988). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen vuodesta 2003.

Pekka Sivonen, s. 1961, valtiotieteen yo
Hallituksen jäsen vuodesta 1997. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Toiminut aikaisemmin Digia Oyj:n hallituksen päätoimisena puheenjohtajana (2005–2010). Digia Oy:n perustajaosakas, hallituksessa (1997–2005) ja hallituksen puheenjohtaja (2000–2005). Toiminut lisäksi Digia Oy:n toimitusjohtajana (1997–2000). Huoltovarmuuskeskuksen Tietotekniikkapoolin puheenjohtaja vuodesta 2007. Lisäksi BlueWhite Resorts Oy:n ja Comma Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hallitusammattilaiset ry:n jäsen Pekka Sivonen on ollut vuodesta 2005.

Tommi Uhari, s. 1971, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen. ST Microelectronicsin johtokunnassa (2006–2010). ST:n langattoman alan yhteisyritysten (ST-NXP Wireless, ST-Ericsson) johtotehtävissä (2008–2010). ST:n Wireless-yksikön johdossa (2006–2008). Nokian Wireless ja SW platforms -yksiköiden johtaja vuosina (1999–2006).

Marjatta Virtanen, s. 1950, KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Nykyisin toimitusjohtajana ja IR-konsulttina IRMA Advisors Oy:ssä. Toiminut aikaisemmin Finanssivalvonnassa (ent. Rahoitustarkastus) pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuden markkinavalvojana (2006–2009). Pitkän viestintä- ja sijoittajasuhdeuransa aikana Marjatta Virtanen on toiminut viestintäjohtajana Hartwallissa (1988–1993) ja Tamrossa (2001–2004) sekä sijoittajaviestintään erikoistuneena IR-konsulttina ja toimitusjohtajana mm. Viherjuuren Viestintätoimistossa (1994–2001) ja IRMA Advisors Oy:ssä (2004–2006). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen vuodesta 2010.

Heikki Mäkijärvi, s. 1959, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2009 vuoteen 2010.

Jari Pasanen, s. 1960, Tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2009 vuoteen 2010.

Hallituksen jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä, Kari Karvinen, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen. Lisäksi Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä.

Hallituksen valiokunnat

 

Digian hallituksella oli tilikaudella 2010 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2010 Martti Mehtälä (puheenjohtaja), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella kolme kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2010 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2010 Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Robert Ingman. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella yhden kerran kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Toimitusjohtaja


Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana on vuoden 2008 alusta alkaen toiminut kauppatieteiden maisteri Juha Varelius (s. 1963).

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

 

Kontrollitoiminnot ja kontrolliympäristö


Yhtiössä on controller-toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin oikeellisuus. Controller-toiminto raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.

Yrityksessä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Lisäksi käytössä on kirjalliset toimintaohjeet, joiden perusteella erillisyhtiöiden taloudellinen raportointi toteutetaan. Ohjeiden noudattamista valvoo controller-toiminto. Lisäksi liiketoiminnan seurantaa ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointijärjestelmät.

Konsernin talousosasto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laadinnasta sekä laatii konsernitilinpäätöksen. Talousosasto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja vastaa korkoriskin hallinnasta.

Sisäinen valvonta

 

Yleisperiaatteena Digiassa on jakaa toiminnot siten, että yksittäinen henkilö ei itsenäisesti voi suorittaa toimenpiteitä ilman toisen henkilön tietoisuutta asiasta. Esimerkiksi yhtiön kirjanpito ja varainhoito kuuluvat eri henkilöiden vastuualueeseen, ja yhtiön toiminimen kirjoittamiseen tarvitaan kahden henkilön allekirjoitukset.

Konsernin liiketoiminta jaetaan vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja kuukausittain seurattaviin budjetteihin, kuukausittain tehtävään tulosraportointiin ja viimeisimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.

Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä lisäksi vastuualueensa kehittämisasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, liiketoiminnan ja tuloksen seurantaan liittyviä asioita, investointeja, potentiaalisia yritysostokohteita ja vastuualueiden sisäistä organisointia. Vastuualueilla on omat johtoryhmänsä.

Digian liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla.

Konsernin hallinto-osasto vastaa yhtiön henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta sekä kiinteistöistä ja toimipisteiden työolosuhteiden toimivuudesta. Konsernin lakiasiainosasto ohjeistaa ja valvoo yhtiössä tehtäviä sopimuksia sekä huolehtii konsernin toiminnan lainmukaisuudesta.

Viestintä

 

Konsernin lakiasiainjohtaja vastaa yhtiön ulkoisesta viestinnästä sekä sen oikeellisuudesta. Ulkoinen viestintä sisältää taloustiedottamisen ja muun pörssiviestinnän. Lakiasiainjohtaja vastaa osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistamisesta sekä yhtiökokouksen koollekutsumiseen ja pitämiseen liittyvistä käytännön toimista. Viestintä toteutetaan pääsääntöisesti yhtiön internet-sivujen sekä pörssitiedotteiden kautta.

Riskienhallinta


Yhtiön riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, tunnistetaan riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan verrata. 

Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa neljännesvuosittain käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla kehitetään konsernin projektiriskienhallintaa ja varmistetaan projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät evaluoidaan säännöllisesti ja projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu sekä toiminnanohjauksen että talousraportoinnin osalta. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän toimesta suunnitelmallisesti. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi on yhtiöllä rahoitukseen liittyviä riskejä. Digia Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön rahoitustoimintoon. Konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävyydestä sekä korko- ja valuuttariskin hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.