Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

Hallituksen palkitseminen


Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilikaudella 2010 hallituksen jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiona yhteensä 248 800 euroa jakaantuen seuraavasti:

Pertti Kyttälä 64 400 euroa
Martti Mehtälä 41 600 euroa
Robert Ingman 24 400 euroa
Kari Karvinen 31 200 euroa
Pekka Sivonen 25 200 euroa
Tommi Uhari 24 800 euroa
Marjatta Virtanen 26 000 euroa
Heikki Mäkijärvi 5 600 euroa
Jari Pasanen 5 600 euroa

 

Kaikki palkkiot maksettiin rahapalkkioina. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

 

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteet

 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta sekä kahden eri osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti mahdollisesti maksettavista palkkioista.

Toimitusjohtajan säännöllinen kuukausiansio perustuu kiinteästä ja vaihtuvasta osasta muodostuvaan tavoitepalkkaan, jonka suuruus määräytyy yhtiön hallituksen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykselle asettamien tavoitteiden täyttymiseen kullakin kalenterineljänneksellä. Mikäli asetettuja tavoitteita ei saavuteta, sovitusta tavoitepalkasta jää enintään saamatta 15 prosentin vaihtuva osuus. Vastaavasti tavoitteiden ylittymisestä palkkaa maksetaan yli tavoitetason.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmistä on päätetty hallituksen yhtiökokoukselta saamien valtuutusten nojalla syksyllä 2009 ja keväällä 2010.

Syksyllä 2009 päätetty järjestelmä kattaa ansaintavuodet 2009 ja 2010, ja oikeuttaa toimitusjohtajan enintään 80 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon kummaltakin ansaintajaksolta erikseen. Järjestelmän mukainen palkkio määräytyy portaittain siten, että vähimmäisedellytys (20 000 osaketta) on 0,41 euron osakekohtainen tulos ansaintajaksolla enimmäispalkkion edellyttäessä 0,69 euron osakekohtaista tulosta.

Keväällä 2010 päätetyssä järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon kasvu verrattuna budjettiin hallituksen vuosittain erikseen tarkemmin päättämin tavoin. Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan toimitusjohtajalle enintään 20 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Vuoden 2010 osalta palkkion minimiedellytys (5 000 osaketta) on 0,41 euron osakekohtainen tulos enimmäispalkkion edellyttäessä 0,69 euron osakekohtaista tulosta tai vähintään 0,615 euron osakekohtaista tulosta yhdistettynä yhtiön budjetoidun liikevaihdon ylittymiseen 15 prosentilla.

Tilikauden 2010 perusteella toimitusjohtajalle maksetaan tilikauden 2011 aikana sanottujen järjestelmien perusteella yhteensä 67 750 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

Molempien järjestelmien mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin kyseisen ansaintajakson tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmiin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet ja toimisuhteen keskeiset ehdot

 

Tilikaudella 2010 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina 515 413 euroa, josta palkan ja luontaisetujen osuus oli 305 713 euroa ja palkkioiden osuus oli 209 700 euroa.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä kahden eri osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti mahdollisesti maksettavista palkkioista.

Johtoryhmän jäsenten kuukausipalkkaus noudattaa samaa tavoitepalkkamallia kuin yhtiön toimitusjohtajalla, eli 85 prosenttia tavoitepalkasta on kiinteää ja 15 prosentin muuttuva osuus on sidottu yhtiön kannattavuudelle ja liikevaihdon kehitykselle hallituksen asettamien tavoitteiden täyttymiseen kullakin kalenterineljänneksellä.

Kuukausipalkan lisäksi johtoryhmän jäsenille maksetaan vuosien 2010–2013 tammikuussa, neljässä yhtä suuressa erässä, hallituksen vuonna 2009 päättämä, kyseisen tilikauden tulokseen perustunut, yhteismäärältään 85 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaava palkkio, edellyttäen että jäsen on kunkin palkkioerän maksuhetkellä vielä työsuhteessa yhtiöön.

Johtoryhmän jäsenet ovat myös yhdessä toimitusjohtajan kanssa mukana keväällä 2010 päätetyssä, vuodet 2010–2013 kattavassa osakepalkkiojärjestelmässä, jonka ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon kasvu verrattuna budjettiin hallituksen vuosittain erikseen tarkemmin päättämin tavoin. Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan johtoryhmän jäsenille yhteensä enintään 20 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin yhteensä enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Vuoden 2010 osalta palkkion minimiedellytys (yhteensä 5 000 osaketta) on 0,41 euron osakekohtainen tulos enimmäispalkkion edellyttäessä 0,69 euron osakekohtaista tulosta tai vähintään 0,615 euron osakekohtaista tulosta yhdistettynä yhtiön budjetoidun liikevaihdon ylittymiseen 15 prosentilla. Tilikauden 2010 perusteella johtoryhmän jäsenille maksetaan tilikauden 2011 aikana sanotun järjestelmän perusteella yhteensä 13 750 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

Molempien järjestelmien mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmiin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Kunkin johtoryhmän jäsenen eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.